Hegyvidéki Önkormányzat

Hírek
Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelési tájékoztató az Óvoda területére történő belépéshez szükséges védettségi adatok kezeléséről


1. Az adatkezelő személye
Az adatkezelő neve: Hegyvidéki Mesevár Óvoda
címe: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
adószáma: 15768849-2-43
elérhetősége: 06-1/393-5190
képviseli: Bátyai Éva óvodavezető
a továbbiakban: Óvoda vagy adatkezelő.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Elters.Viktoria@hegyvidek.hu
Az adatvédelmi tisztviselő bármely adatkezeléssel összefüggő kérdés, észrevétel kapcsán segítséget nyújt.
A személyes adatok jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti kezelése során az Óvoda adatfeldolgozót nem vesz igénybe.


2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) [a továbbiakban: GDPR] 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján történik, tekintettel az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozata 1. pontjában foglaltakra, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek alkalmazása mellett.
A 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozata 1. pontja szerint a köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a köznevelési intézmény uniós digitális Covid-igazolvány, védettségi igazolvány, illetve applikáció, az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány vagy Magyarország által elismert, más állam által kiállított védettségi igazolás felmutatásával ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását.
A 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozat 2. pontja alapján a védettség igazolását nem szükséges ellenőrizni az Óvoda által foglalkoztatottak, az Óvodában nevelő-oktató tevékenységet végző személyek, az Óvodával nevelési jogviszonyban álló gyermekek, továbbá olyan személy esetében, aki az Óvoda területén az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az Óvoda ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan esemény következményeinek az elhárítására irányul.


3. Az adatkezelés célja, módja
Az Óvodát, mint köznevelési intézményt látógató gyermekek, illetve kísérőik és az Óvoda foglalkoztatottjainak körében a koronavírus járvány megelőzése, terjedésének megakadályozása, ezen személyeket fenyegető veszély és hátrányos következményeinek elhárítása, a 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozatban foglalt, az Óvodára, mint köznevelési intézményre háruló jogszabályi kötelezettség teljesítése, a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének ellenőrzése.
Az Óvoda az ellenőrzést kizárólag megtekintés útján végzi, adatrögzítésre nem kerül sor.

4. A kezelt személyes adatok köre
A koronavírus elleni védettséget igazoló uniós digitális Covid-igazolványban; a védettségi igazolványban, illetve applikációban; az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítványban vagy Magyarország által elismert, más állam által kiállított védettségi igazolásban foglalt személyes adatok.


5. Az adatkezelés időtartama
Adatkezelésre a 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozat hatályának fennálltáig, legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig kerül sor.


6. A kérelmező adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai
Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben az Óvoda adatvédelmi tisztviselője útján bármikor: a) tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan, b) tiltakozhat adatai kezelése ellen, c) kérheti az adatkezelés korlátozását. Tekintettel arra, hogy jelen esetben az Óvoda által adatrögzítés nem történik, így az Óvoda által megtekintett személyes adatok másolatát az érintett kérése esetén sem tudja az érintett rendelkezésére bocsátani, továbbá adatrögzítés és -tárolás hiányában az adat helyesbítésének (módosításának) és törlésének joga sem gyakorolható.
Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – az érintett megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Óvodánál, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy - milyen célból kezelik személyes adatait, - mi jogosítja fel az Óvodát az adatai kezelésére (adatkezelés jogalapjáról), - mikortól és meddig kezeli az Óvoda az adatait (adatkezelés időtartamáról), - az Óvoda milyen adatokat kezel, - kik, mely szervek a személyes adatok címzettjei, illetve melyek a címzetti kategóriák, - továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére személyes adatait, - melyek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai, - melyek a jogorvoslati lehetőségei.
A tájékoztatás iránti és a hozzáférésre irányuló kérelmekre az Óvoda legkésőbb egy hónapon belül válaszol.
Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Óvoda a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagyis a rá vonatkozó adatkezelés ellen, - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Óvoda az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Óvoda a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Óvodát keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.
Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Óvoda kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.


Budapest, 2021. november 30.