Hegyvidéki Önkormányzat

Archívum
Tájékoztatás - Hiányzások igazolásáról


Kedves Szülők!

 

Tájékoztatom és felhívom szíves figyelmüket távolmaradással kapcsolatos szabályok betartására.

 

HÁZIREND szerint:

 

A foglalkozásról, távolmaradással kapcsolatos szabályok

 

A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések:

20/2012 EMMI (VIII. 31.) 51.§

 

Amennyiben a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell.

 

A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni,

 • ha a szülő telefonon szóban vagy e-mailben előzetesen bejelentette. Szóbeli és telefonos bejelentés rendkívüli esetre vonatkozhat, melynek írásos igazolására az 1-es számú függelék nyomtatványa szolgál.
 • ha a gyermek szülője nyilatkozott, hogy az óvoda nyitvatartási ideje alatt a nyári, őszi, tavaszi időszakban- az iskolai szünetben- nem kér óvodai elhelyezést.
 • ha gyermek szülője nem igényel a nevelés nélküli munkanapon másik óvodában elhelyezést.
 • A gyermek beteg vagy más okból nem tud óvodába jönni.
 • A gyermek fertőző beteg.
 • Ha a gyermek beteg volt, de előzetesen az óvodában nem tudtak róla.
 • A gyermek egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodalátogatási kötelezettségének eleget tenni.
 • Amennyiben a gyermek valamilyen oknál fogva távol van az óvodától, úgy a távollét függvényében a függelék 1-es vagy 2-es nyomtatványát tölti ki a szülő, gondviselő.

(ld. Függelék 1.-2.)

 • A függelék 2-es nyomtatványa az előre nem látható, rendkívüli hiányzás igazolására szolgál.(pl.: váratlan családi ok, időjárási viszonyok, szülő hirtelen lebetegedése). Ez maximum 10 nap lehet egy nevelési évre.
 • A függelék 1-es nyomtatványa előzetes kérelem az óvodavezető felé a már tervben lévő, tudott távolmaradás engedélyezésére. (1-5 nap)

Hosszabb távollét esetén (pl. külföldi vagy vidéki tartózkodás- 5 napon túli) a szülő írásban kérelmezi az óvodavezetőtől a gyermek óvodai jogviszonyának fenntartását, a hiányzás jóváhagyását. Erre az óvodavezető írásban válaszol, határozatot hoz.

 • A gyermek, betegség után csak orvosi igazolással vehető be. A gyógyulást követően az igazolást az óvodába érkezéskor a pedagógusnak át kell adni. Fertőző betegség esetén a jogszabályoknak megfelelő orvosi igazolással vehető be a közösségbe a gyermek. Amint a szülő tudomására jut, hogy gyermeke fertőző beteg, azt haladéktalanul be kell jelentenie az óvoda titkárságán.
 • Tetvesség esetén a gyermek az óvodába csak akkor hozható be, ha a serkéket maradéktalanul eltávolították otthon. Ez a további fertőzés elkerülése miatt szükséges.
 • Amennyiben a gyermek 10 napnál többet igazolatlanul hiányzik, az óvoda vezetője köteles értesíteni a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot.

 

Mulasztás- igazolatlan

Ha a gyermek, távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt az óvoda vezetője- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti

a) a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

 

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen

a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

 

 

Az igazolással kapcsolatos nyomtatványok az óvodapedagógusoknál elérhetőek.

 

 

Köszönöm együttműködésüket!

 

 

 

Bátyai Éva

óvodavezető