Hegyvidéki Önkormányzat

Hírek
Tájékoztató a 2021. évi óvodai felvétel eljárásrendjérőlÓvodakóstolgató és egyéb információk az alábbi linken olvasható:


https://www.hegyvidek.hu/elet-a-hegyvideken/oktatas-neveles/ovodakostolgato-21 Tisztelt Hegyvidéki Szülők!

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat elsődleges célja, hogy valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítani tudjuk az óvodai elhelyezést. Ez a fenntartóra - a kerületi magas gyermeklétszámból és az önkormányzati fenntartású óvodai férőhelyek korlátozott számából fakadóan - jelentős feladatot ró.


Az óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától kötelező, és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát az óvodában tölt. A szülő annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben gyermeke a negyedik életévét betölti, felmentést kérhet a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. A kérelmet a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási kormányhivatalhoz kell benyújtani tárgyév május 25. napjáig.


Az óvodai felvételről, átvételről, illetve az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó önkormányzat bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.


A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Jelentkezés ideje:

Az óvodai jelentkezés időpontját a kerület Jegyzője írja ki, így az minden óvodában központilag szabályozott és meghirdetett időpontban, a 2021/2022-es nevelési évre 2021. május 3-7. között történik.

A jelentkezés rendje:

Az óvodai jelentkezés az e-ügyintézési rendszer használatával online történik.

Az online jelentkezés rendjéről itt olvashat bővebben.

A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is. Az Nkt. 8. § értelmében a 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb, a kerületben lakóhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.

A gyermek óvodai elhelyezésekor – a várható túljelentkezések miatt – nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy minden esetben az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket.
A köznevelési törvény kimondja, hogy a gyermekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülője dolgozik. Ez utóbbi jogosultság másodlagosságot jelent. Az erre vonatkozó jogosultságot igazoló nyilatkozat kitöltése minden esetben kötelező.

Óvodai felvételt nyerhet a gyermek:

  • körzetes óvodába
  • szülő által választott óvodába
  • szabad férőhellyel rendelkező önkormányzati fenntartású kerületi óvodába

A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről – a kerület Jegyzője által kijelölt időpontig – az adott intézmény vezetője döntést hoz.

Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel, legkésőbb 2021. június 6-ig.

Kiemelten hangsúlyozzuk, hogy a jelentkezéskor garanciát nem tudunk arra vállalni, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk elhelyezni a gyermeket.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a kerület Jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézmény vezetője részére kell átadni.

A felvételt követően az óvoda által meghatározott időpontban kerül sor a gyermekek beiratkozására.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról, azok elérhetőségéről, az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodáról és annak elérhetőségéről, valamint az óvoda felvételi körzetéről az óvodákban kifüggesztett hivatalos hirdetményen és honlapunkon is tájékozódhatnak.

A tavaszi óvodai jelentkezés időszakát követően az újonnan érkező gyerekek fogadása – szabad férőhely esetén – az óvodai nevelési évben február végéig az üres férőhelyek figyelembevételével történik. Az évközi elektronikus óvodai jelentkezés az Oktatási és Közművelődési Irodára nyújtható be, amint a gyermek betöltötte a 3. életévét.

Az évközi óvodai jelentkezés is az online felületről indítható el 2021. július 1. és 2021. augusztus 31. között – ha a gyermek aug. 31-ig betölti a harmadik életévét és valamilyen okból lemaradt a tavaszi jelentkezésről, vagy pl. a kerületbe költözés esetén –, valamint 2021. szeptember 1. és 2022. február 28. között, amint a gyermek betöltötte a 3. életévét (itt is csak óvodai regisztrációról kap visszajelzést a szülő, amennyiben a jelentkezés időpontjában a gyermek még nincs hároméves).

További információ:

A járványhelyzet miatt sajnos nincs lehetőség az óvodai nyílt napok megrendezésére. Azonban fontosnak tartottuk, hogy valamilyen módon pótoljuk az intézmények mindennapjai történő bepillantás lehetőségét az óvodaválasztás előtt álló szülők részére, ezért készítettünk minden óvodánkról egy-egy bemutatkozó kisfilmet, amelyet az Önkormányzat és a fenntartásában működő óvodák honlapján tekinthetnek meg.
A fentieken túl az önkormányzat Oktatási és Közművelődési Iroda munkatársai (+36 1 224 5940), valamint az egyes óvodák vezetői tudnak tájékoztatást adni telefonon vagy emailben a honlapjaikon megadott elérhetőségeken.

Abban az esetben, ha kérdése van a Hegyvidék Fiók regisztrációval, belépéssel vagy egyéb ügyintézéssel kapcsolatban, munkatársaink segítségét a +36 1 224 5900-s telefonszámon, az 5916, 5395 vagy 5396-os melléken kérheti.


Budapest Hegyvidék, 2021. február

Pokorni Zoltán

polgármester